TỦ BÙ CÔNG SUẤT

Đặt điểm:
Giảm giá thành điện:
Nâng cao hệ số công suất đêm lại những ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế, giảm giá thành điện.
Tối ưu hoá kinh tế kỹ thuật:
Cải thiện hệ số công suất cho phép người sử dụng máy biến áp, thiết bị đóng cắt và cáp nhỏ hơn… đồng
thời giảm tổn thất điện năng và sự sụt áp trong mạng lưới điện.
Cải thiện hệ số công suất:
Để cải thiện hệ số công suất của mạng điện, cần một số tụ điện làm nguồn phát công suất phản kháng. Cách
giải quyết này gọi là bù công suất phản kháng

Danh mục:
Translate »